Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Световен ден на дивата природа – Дигиталните иновации във фокуса на честванията

дигиталните иновации

На 3 март бе отбелязан Све­товният ден на дивата природа. Основният слоган на тазгодиш­ния празник бе „Свързаността между хората и планетата: Из­следване на дигиталните иновации при опазването на дивата природа“. Честването се фоку­сира върху дигиталните инова­ции и подчерта как цифровите технологии и услуги могат да стимулират опазването на ди­вата природа, устойчивата и законната търговия с продукти от дивия свят и съвместното съ­ществуване между хора и диви животни.

Във фокуса на честванията тази година бяха цифровите интервенции върху екосистеми­те и общностите в един все по- свързан свят. Светът се намира в глобална цифрова револю­ция, която премахва бариерите пред дигиталното управление, ориентирано към хората, и рав­ните възможности. Цифровото разделение постепенно нама­лява, като подобрената свър­заност и достъпът до интернет вече достигат 66 процента от населението на света. Въпре­ки това приблизително 2,7 ми­лиарда души нямат достъп до интернет. В най-слабо разви­тите държави и развиващите се страни без излаз на море само 36 процента от населението имат достъп до интернет.

Като част от управлението на местообитанията, камерите за наблюдение се превърна­ха в широко разпространена технология, която помага при наблюдението на диви животни по целия свят.

Освен това Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) проучва как дигиталните иновации в системата за оценка на трофе­ите (TES) могат да помогнат в подкрепа на научните изслед­вания и управлението на дива­та природа.

Например данните за место­положението биха позволили на изследователите да срав­няват промени при отделните популации на различни видо­ве диви животни с течение на времето, което иначе не би било възможно. Фокусът върху свързването на хората с окол­ната среда ще бъде отразен и на предстоящата 70-а генерал­на асамблея на CIC в Кашкайш, Портогалия (18-21 април 2024 г.), която ще се проведе под мотото „Мостове към биоразно­образието“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ