Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ проведе важно заседание

На 17.05.2018 г. в София се проведе за­седание на УС на НЛРС-СЛРБ. Бяха приети материалите за Общото събрание на Нацио­налната организация, което ще се състои на 14 юни, в това число: отчет за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.; отчет за дейността и финансо­вото състояние на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.; отчет за дейността и финансовото състояние на фирма „Сокол БЛРС” ЕООД за 2017 г.; мандатна програма за дейността на Националната организация за периода 2017 – 2021 г.; промени в чл.19 на устава на НЛРС-СЛРБ; приемане на бю­джета на УС на НЛРС-СЛРБ за 2018 г.; опре­деляне размера на отчисления членски внос за 2019 г.; потвърждаване на решенията на УС и извършено овластяване във външните отношения с трети лица на председателя на УС на НЛРС-СЛРБ.

В бъдеще при провеж­дане на национални и ре­гионални състезания по стрелба сдруженията на отборите, класирали се в челото, ще бъдат награж­давани с птици за разсел­ване.

Членовете на УС изка­заха различни становища как могат да се завърнат в редиците им повече чле­нове риболовци. В бъдеще концепцията в тази насока предстои да бъде избис­трена на национално ниво. Бе обсъдено и участието на НЛРС-СЛРБ в най-голе­мия международен форум по ловно стопанство за по­следните 25 години, орга­низиран от катедра „Ловно стопанство“ в ЛТУ, който ще се състои в България на 14 и 15 юни на Юндола.

Започва се и оптимиза­цията на сайтовете slrb. org и divoto.bg., както и на цялостната медийна поли­тика на Националната ор­ганизация.

Във връзка с чествани­ята на 120-годишнината на НЛРС-СЛРБ в Карло­во тази година главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков предста­ви програмата, която към момента предвижда на 29 юни в 18:00 ч. да се подне­сат цветя на паметника на Васил Левски. На 30 юни – деня на същинския събор, началото ще бъде поставе­но в 10:30 ч. с отслужване на водосвет и освещаване на знамената. След това ще бъдат направени офи­циалните приветствия.

Към 12:30 ч. ще бъдат наградени заслужили дея­тели на ловното и риболов­ното дело в страната и ще бъде връчена наградата на победителя за къс разказ в конкурса „Дивото“. Тере­нът, на който ще се прове­де националният ловен съ­бор, разполага с обширен паркинг, което ще позволи на всички автомобили и техника да бъдат разполо­жени удобно. Самото място е с лесен достъп и до него има два подхода. Дори да вали, има удобен асфал­тов път. Ще има и отделен терен, на който ще се пра­вят чевермета. Ще бъде осигурен и лесен достъп до чиста вода. Предвижда се богата фолклорна про­грама, която да представи традиционна фолклорна музика от различни краища на страната.

По време на събранието за контрольор на фирма „Сокол-БЛРС“ беше из­брана тричленна комисия с председател Алеко Ди­нев, председател на ЛРС- София-юг, Сахак Сахакян, заместник-председател на ЛРС-Бургас, и Стефан Димитров, председател на ЛРС-Стара Загора.

Управителният съвет отбеляза и 60-годишнина­та на Стефан Димитров, председател на ЛРС-Ста­ра Загора. Той бе награден официално от председате­ля на НЛРС-СЛРБ инж. Ва­сил Василев с почетен знак и часовник.

В края на заседанието инж. Васил Василев запоз­на присъстващите с раз­лични факти от световната ловна действителност. Ста­на ясно, че по време на 65- ата Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на ди­веча (CIC) организацията е взела решение да изключи двете ловни организации на Южна Африка, тъй като в техните устави е записа­но, че практикуват лова на лъвове в резервати. Това противоречи на резолюция на Международния съюз за защита на природата IUCN, която е приета и от CIC. На събитието, провело се в Мадрид на 4 и 5 май, отно­во бе поставен акцент вър­ху значимостта на медий­ната политика в световен мащаб за защита на лова. Васил Василев направи и обзор на проведената през април в Правец междуна­родна конференция, посве­тена на Общата селскосто­панска политика (ОСП) на ЕС и мерките, необходими за подобряването на био­логичното разнообразие и в частност на дивечовите запаси в Европа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ