Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

УС на НЛРС-СЛРБ се събра в Асеновград

Костадин БУЮКЛИЕВ

На 30 ноември в конфе­рентната зала на хотел „Елеганс” в Асеновград се проведе заседание на Упра­вителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Членовете на УС бяха посрещнати от кмета на града д-р Емил Караива­нов, ловец, д-р Георги Хад­жиламбрев, член на УС и председател на сдружение „Сокол-Асеновград”. След размяна на подаръци между кмета д-р Емил Караиванов и председателя на Съюза инж. Васил Василев при­състващите приеха обширен дневен ред: разглеждане на доклад от контрольорите на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД; обсъждане на внесена офер­та за ремонт на музея на НЛРС-СЛРБ и вземане на решение; обсъждане на основни насоки за изработване на проект за комуникационен план на НЛРС-СЛРБ за 2019 г.; предложение за съвмест­на дейност между ПОК „До­верие” АД и НЛРС; дискусия за определяне на приоритета за работата на УС на НЛРС- СЛРБ за 2019 г. в рамките на утвърдена мандатна програ­ма на УС на НЛРС-СЛРБ в периода 2017-2021 г.; отчет за изпълнение на „Нацио­нална програма за устойчиво развитие на дивечовите за­паси в системата на НЛРС- СЛРБ чрез разселване на ди­веч” през 2018 г.; даване на съгласие за кандидатстване на НЛРС-СЛРБ за получава­не на лиценз по придобиване на статут на организация за масов спорт пред Министер­ството на младежта и спорта; докладна записка относно стартиране на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение (ЦПО) към НЛРС-СЛРБ; до­кладна записка за 5-годишен проект за отглеждане и раз­селване на птици и канди­датстване за евросредства; разни.

По първа точка доклад изнесе инж. Алеко Динев, член на УС и председател на ЛРС-София-юг, опреде­лен за контрольор на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД, която извършва основно три дей­ности – производство на лов­ни птици и зайци, с които се обогатява дивечовото много­образие на ловните полета, издателска дейност и рибо­въдна дейност, управление на собственост на НЛРС- СЛРБ и преотдаването на трети лица от „Сокол-БЛРС“ ЕООД.

Инж. Борислав Бечев, управител на „Сокол- БЛРС“ ЕООД, взе отношение относно стопанисването и управлението на имотите и направи конкретни пред­ложения за подобряване на текущото статукво. Той предложи с цел адекватно стопанисване и управление на имотите в района на гр. Годеч и Враца да бъдат про­дадени по пазарна оценка на НЛРС-СЛРБ. Предложи се производствените стопан­ства за птици в Русе, Сливен, Враца и Луковит да се отда­ват с годишна наемна цена от 30 000 лв.

На заседанието се предло­жи и предоговаряне на при­етите договори заради про­менилите се икономически условия. Имаше изказвания за рибните стопанства, които са с изключителна тежест за икономическата и финансовата стабилност на предприятието. Прие се наемът да бъде 40 000 лв. без ДДС.

По втора точка присъст­ващите взеха становище за ремонта на ловния музей, находящ се в администра­тивната сграда на Национал­ното сдружение. Въпреки че обявата беше публикувана на сайта на Камарата на строителите в България, в определения срок е пода­дена само една оферта на стойност близо 650 хил. лв. Поради високия размер на сумата и това, че няма въз­можност за сравнение на це­ната с други оферти, УС взе решение на този етап да не се възлага ремонтната дей­ност.

Заседанието активно на­прави обсъждане на основ­ните насоки за изработване на проект за комуникационен план на НЛРС-СЛРБ за 2019 г. Разгледана бе и докладна записка от инж.Васил Васи­лев относно предложението за съвместна дейност меж­ду ПОК „Доверие” и НЛРС. Партньорството се изразява във възможността на ловци­те, членове на ловно-рибар­ските сдружения от състава на НЛРС-СЛРБ, при наличие на договор за допълнително доброволно пенсионно оси­гуряване да получат безвъз­мездна застраховка „Злопо­лука по време на лов”.

Голямо внимание бе отде­лено и на отчета за изпълне­нието на „Национална про­грама за устойчиво развитие на дивечовите запаси чрез разселване“, а и за осигуря­ване на средства за фермено производство на птици. Шест сдружения през 2018 г.(до 11 ноември) са разселили 31 елени лопатари. Те ще раз­селят още 38 броя.

Взе се и решение да се предприемат правни и фак­тически действия относно по­лучаване на лиценз и придо­биване на статут на спортна организация за упражняване на масов спорт.

Председателят на УС бе упълномощен да утвърди проект за спортен календар. Да се приеме всичко необ­ходимо за лицензиране на НЛРС-СЛРБ като спортна организация пред Министер­ството на младежта и спорта.

УС задълбочено обсъди и прие стартиране на процеду­ра по лицензиране на център за професионално обучение към НЛРС-СЛРБ, където да се придобива професио­нална квалификация I, II, III степен. ЦПО ще даде възможност за повишаване на професионалната подготов­ка на кадрите, заети в сфера­та на ловното стопанство.

На това заседание на УС бе приета поредната доклад­на записка на инж. Василев относно участието на НЛРС-СЛРБ като асоцииран парт­ньор в проект по програма LIFE на Европейската коми­сия. Съюзът ни ще изпълня­ва основно: разселване на фазан, изграждане волиери за адаптация, осигуряване на хранилки, фураж и опазване на дивеча и природата.

С радост участниците при­еха инициативата да се орга­низира със 120 деца разсел­ване на 120 фазана в чест на 120-годишнината на ловното ни сдружение в Ловен парк в столицата. Това мероприя­тие ще се проведе съвместно с столична община.

Домакинът – асеновград­ския председател, органи­зира тържествена вечеря, а в съботата – ловен излет в Новаковския балкан.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ