140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общи условия за позлване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, прочетете изцяло настоящите Общи условия преди да извършите Поръчка и да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на нашия Сайт. 1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, (наричано по-долу “НЛРС-СЛРБ” или „Сдружението“), същото собственик на интернет страницата BG (наричана по-долу „Интернет-страницата“ и/или „Сайта“), от една страна, и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, (наричани по-долу „Потребители“), от друга.
 2. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички Потребители на Сайта, като Потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да ги спазват.
 3. НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е сдружение, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121229811, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 31-33, тел. за контакти: 02 932 1999, e-mail: office@slrb.org / office@slrb.bg.
 4. Потвърждаването и спазването на настоящите Общи условия е задължително условие за сключването на договор за продажба между Потребителя и НЛРС-СЛРБ.
 5. С приемането на Общите условия Потребителят гарантира, че е пълнолетно физическо лице, и се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и НЛРС-СЛРБ договор.
 6. НЛРС-СЛРБ има правото по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и/или да преустановят използването на Услугите.

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия се разбират в следния смисъл:

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които Потребителите имат достъп на Сайта.

„Продукт“ е движима материална вещ, предлагана за продажба от НЛРС-СЛРБ посредством Сайта, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

 „Услуга“ е всяка материална или интелектуална дейност, която се предлага и се извършва от НЛРС-СЛРБ посредством Сайта, като се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

„Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Потребител е всяко физическо лице, което използва услугите на Сайта по какъвто и да е начин, включително разглежда съдържанието му, създава собствен профил и извършва поръчки.

„Договор за покупко-продажба“ е договор, по силата на който Сдружението прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на Продукти на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

„Профил“ е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, доброволно предоставена от него при първоначалната му регистрацията му или актуализирана впоследствие от него, която е необходима за подаване на онлайн поръчка и извършване на Доставка. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане от страна на потребителя на потребителско име и парола.

„Поръчка“ e изпратена от регистририран Потребител  или Гост поръчка за доставка до определен адрес на Продукти посредством Сайта.

 „Доставка“ е транспортиране и предаване на поръчани от регистриран Потребител  или Гост продукти до определен адрес.

 „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.


 • ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от НЛРС-СЛРБ стоки посредством електронна форма за регистрация или като Гости.
 2. Услугите, предоставяни от НЛРС-СЛРБ чрез Сайта, включват: предоставяне на информация относно предлагани Продукти, извършване на доставки на поръчаните стоки до определен адрес и др.
 3. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от НЛРС-СЛРБ, посредством извършване регистрация или като Гост и  поръчка на Сайта на Сдружението и след получаване на потвърждение за наличността на продукта. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки НЛРС-СЛРБ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителите на определените от тях стоки, а Потребителите заплащат на НЛРС-СЛРБ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия.
 4. Всички изявления между НЛРС-СЛРБ и Потребителите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

 1. За да има възможност да направи Поръчка, Потребителят следва да се регистрира в Сайта, създавайки свой личен Профил, или да въведе данните си като „Гост“.
 2. НЛРС-СЛРБ има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име и фамилия, телефон, адрес, до който ще бъде извършена Доставката, имейл, данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за направената Поръчка, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията.
 3. НЛРС-СЛРБ полага дължимата грижа за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията.
 4. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя за регистрация, НЛРС-СЛРБ обозначава задължителния и/или доброволния характер на предоставяне на личните данни и последиците при отказ за предоставянето им.
 5. След въвеждане на посочените в т. 2 данни, Потребителят се задължава да удостовери в указаното на Сайта поле, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен да ги спазва, както и че се е запознал с Политиката за поверителност и е съгласен НЛРС-СЛРБ да обработва личните му данни и завършва регистрацията си чрез натискане на обозначения за това бутон.
 6. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 7. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.
 8. Потребителят е длъжен да полага всички грижи с цел опазване на паролата си, както и да не прави същата достояние на трети лица. Потребителят следва да уведомява незабавно НЛРС-СЛРБ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 1. ПОРЪЧКА

 

 1. Потребителите използват интерфейса на Сайта SLRB.BG за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от НЛРС-СЛРБ стоки и услуги.
 2. При липса на наличност от дадена стока НЛРС-СЛРБ си запазва правото да откаже поръчката, след като уведоми Потребителя за това.
 3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на Сайта, Потребителят следва да добави същите в списъка си с Продукти за покупка, наречен Количка.
 4. Потребителят следва да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката на Сайта.
 5. При извършване на поръчка, Потребителят получава автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо направената поръчка. След като поръчката бъде обработена, Потребителят получава второ съобщение, потвърждаващо обработването на поръчката и изпращането на продукти. В случай на необходимост, Потребителят може да получи телефонно обаждане на предоставения от него телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и/или уточняване на детайли относно същата. НЛРС-СЛРБ запазва своето право да промени начина на уведомяване за направена поръчка.
 6. НЛРС-СЛРБ има право да определя минимална обща парична стойност на Поръчката, която Потребителят следва да направи, за да бъде извършена Доставка.
 • За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил. Поръчването на определен Продукт от Потребителя се извършва през сайта – може да се направи Поръчка през сайта, като използвате бутона “КУПИ”. Този бутон добавя избрания продукт в списъка на Потребителя, след което Потребителят има възможност да добави още продукти в него или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, Потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят има възможност да регистрира нов профил или да извърши поръчка с вече регистриран потребителски профил, като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: име и фамилия, e-mail, телефон, точен и пълен адрес за Доставка, както и да избере начина на плащане.
 1. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите се обработват от НЛРС-СЛРБ в рамките на работното време.
 2. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите.
 3. Всички цени, включително промоционалните цени, са валидни до момента, в който бъдат променени от НЛРС-СЛРБ или от съответния производител или продуктът бъде изтеглен от продажба или изчерпан. Всяка такава промяна се отразява на сайта SLRB.BG .
 4. Отстъпки, предлагани от НЛРС-СЛРБ, не могат да бъдат комбинирани и/или добавяни.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на СайтаSLRB.BG към момента на извършване на поръчка. Цените на стоките включват ДДС, когато е предвидено начисляването му.
 2. НЛРС-СЛРБ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на сайта SLRB.BG .
 3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от следните начини:
 • Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите, когато куриер посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Продуктите на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите,  като в замяна получава касова бележка;
 • Онлайн плащане – Предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. В случай на плащане с кредитна/дебитна карта с изпращане на поръчката Потребителят декларира, че попълнените данни са верни и че данните на посочената банковата карта принадлежат лично на лицето, извършващо поръчката, или са предоставени със съгласието на лицето – картодържател. Фактът, че посочените данни са на собствена на поръчващия банкова карта или същите са предоставени със съгласие на собственика на банковата карта, се удостоверява и в момента на получаване на поръчката.
 1. НЛРС-СЛРБ може да предоставя отстъпки за Продуктите, предлагани на Сайта, съгласно действащото българско законодателство. Правилата, приложими за такива отстъпки, се определят от НЛРС-СЛРБ. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, в резултат на участие в състезание, конкурс или клиентско проучване и др.).
 2. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на едни и същи Продукти.

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

 1. Изпълнението на Поръчката на Потребителя може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност, като НЛРС-СЛРБ ще уведоми за това Потребителя в кратък срок;
 • Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на Потребителя, ако е избрал плащане с карта;
 • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за Доставка;
 • Липса на актуален телефон за контакт с Потребителя;
 • Технически проблем.
 1. При възникване на проблеми с доставката по вина на НЛРС-СЛРБ всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Сдружението. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.
 2. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 • ДОСТАВКА

 

 1. При завършване на поръчката, потребителите имат право да изберат доставка с куриер. В този случай Потребителят дава съгласието си с него да се свързват НЛРС-СЛРБ или трети лица, които са куриери.
 2. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.
 3. Преди изпращане на поръчаната стока НЛРС-СЛРБ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
 4. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
 5. Срокът за доставка е 10 работни дни за поръчки, направени до 17 часа в работен ден. При извънредни обстоятелства НЛРС-СЛРБ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 

 1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, от името на Потребителя.
 2. За да упражни правото си по т.1, Потребителят следва да попълни: https://www.slrb.bg/za-nas/dokumenti/formulyar-za-otkaz-ot-dogovora/

Потребителят следва да индивидуализира Продуктите, които желае да върне, чрез предоставяне на необходимите данни за осъществената поръчка и доставка, а именно: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 1. В тези случаи НЛРС-СЛРБ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 2. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителя, Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на НЛРС-СЛРБ във вида, в който са били получени.
 3. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на НЛРС-СЛРБ или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 4. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.
 5. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми НЛРС-СЛРБ за евентуално забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 6. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са:

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 1. НЛРС-СЛРБ възстановява на Потребителя платената от него цена на Договора, сключен от разстояние, от който Потребителят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Потребителя, че последният е върнал съответния Продукт.
 2. НЛРС-СЛРБ следва да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 3. Транспортните разходи по връщане на стоката от Потребителя към НЛРС-СЛРБ са за сметка на Потребителя. Адресът е бул. Витоша 31-33
 4. Освен право на отказ, клиентът има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

 1. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
 2. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
 3. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за гаранционния срок (съгласно българското законодателство), условията и мястото на гаранционното обслужване.
 4. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
 5. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката.
 6. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, НЛРС-СЛРБ запазва на потребителя първоначалните гаранционни условия.
 7. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
 8. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл или по поща, подадена до адреса на дружеството. НЛРС-СЛРБ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

Линк за формуляр: https://www.slrb.bg/za-nas/dokumenti/formulyar-za-reklamatsia-onlayn-magazin-divoto/

Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: sokol.sales@abv.bg

 1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да се приложи и снимков материал. След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията.
 2. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура за покупката; както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 3. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 4. НЛРС-СЛРБ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато НЛРС-СЛРБ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
 5. При основателна рекламация НЛРС-СЛРБ привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 6. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 7. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.
 8. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.
 9. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато НЛРС-СЛРБ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 10. НЛРС-СЛРБ е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 11. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на НЛРС-СЛРБ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на НЛРС-СЛРБ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НЛРС-СЛРБ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на НЛРС-СЛРБ, НЛРС-СЛРБ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на НЛРС-СЛРБ.
 3. НЛРС-СЛРБ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 4. НЛРС-СЛРБ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги.
 5. НЛРС-СЛРБ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 • ОТГОВОРНОСТ

 

 1. Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на НЛРС-СЛРБ, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги.
 2. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на Поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Потребителя адрес за Доставка. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими и/или случайни събития, причинени от природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на Доставката.
 3. НЛРС-СЛРБ има правото да откаже да извърши Доставка до Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на НЛРС-СЛРБ да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и използването на Услугите, достъпни посредством Сайта.
 • ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между НЛРС-СЛРБ и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
 2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
ЛОГО - СЛРБ