140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Девин обучават деца и юноши как да си правят сами риболовни принадлежности

девин риболовни принадлежности

Деца и юноши, ученици от община Девин, се обучават в местното ловнорибарско сдружение как сами да си на­правят риболовните такъми, така че риболовът им да е успешен. Проектът е по ини­циатива на местната рибар­ска група. Основната цел е насърчаване на въдичарския риболов, като възможност за привличане на повече турис­ти и по-голям туристопоток на територията на община Девин и на цялата рибарска област. Бенефициент е сдружение­то на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество – Девин“.

Дейностите по проекта за­почнаха с преустройството на помещение в работилница „На­прави си сам риболовни принадлежности “. Всъщност, пъл­ното наименование на проекта е „Преустройство на помеще­ние в работилница „Направи си сам риболовни принадлежнос­ти и ремонт на други приспосо­бления за риболовен туризъм“. Изпълнението на проектните дейности е финансирано от програмата за морско дело и рибарство /2014–2020 г./, чрез стратегията за водено от общ­ностите местно развитие за местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи -Батак-Девин-Доспат“. Цялото финансиране е в размер на 139 218 лева.

После новата работилница бе оборудвана със специал­ни инструменти, с помощта на които да се изработват риболовните такъми и мате­риалите, от които те да бъдат направени. Дремел е основно­то устройство, с което децата се учат да работят. Сред ма­териалите има и специален комплект за връзване на мухи.

девин риболовни принадлежности

Освен теоретична част, в ра­ботилницата „Направи си сам риболовни принадлежности“ има предвидена и практическа част на терен. На брега на Де­винска река в участъка „Хвани- пусни“ на практика ще се по­каже, а после децата сами ще демонстрират наученото.

Целевата група на този проект включва деца до 14-го­дишна възраст и юноши до 18 години. 40 е общият брой на децата, които трябва да бъдат обучени.

В рамките на проекта ще бъде изработено и специали­зирано помагало. То ще пред­ставя начина на изработка и ремонт на риболовните принадлежности и ще бъде на раз­положение на обучените вече бъдещи въдичари постоянно, за да си припомнят научено­то. Помагалото е с образова­телна цел и чрез споделяне в различни канали ще достига и до други реципиенти, макар те да не са обхванати от другите дейности по проекта.

При провеждането на обуче­нието децата се възползваха от възможностите на експози­ционния център, реализиран в рамките на друг проект от ЛРС-Девин. Така те се запоз­наха с най-характерните риби за територията на девинската рибарска група.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ