140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В ЛРС-Шумен доотглеждат и адаптират 1240 фазана

шумен разселване

Ловци от ЛРС-Шумен настаниха във во­лиер 1240 фазана, в които ще дооглеждат и адаптират в продължение на 25-30 дни. Малките, 45-дневни дивечови птици, пристигнаха със спе­циализиран за целта транспорт на фирма „Сокол -БЛРС“ от производственото стопанство в Русе.

„Качеството на птиците е от­лично. Нито едно фазанче не сме загубили при превоза от фермата до волиера“ – катего­ричен е специалистът по лова на щуменското сдружение Сто­ян Стоянов.

Той е експертът, който през последната година работи в добро партньорство с катедра „Ловно стопанство“ на Лесотехническия университет и успешно използва в практи­ката си постиженията на лов­ната наука. За особеностите в доотглеждането на дивечови птици за разселване Стоянов ползва практическия опит и на друг наш уважаван ловен експерт – д-р инж. Чавдар Же­лев, който е началник отзел „Ловно стопанство“ в Югоза­падното държавно предприя­тие.

шумен разселване

Сега фазаните свикват с но­вите си местообитания в спе­циализираното съоръжение за доотглеждане и адаптация на дребен дивеч, което ловци­те от ЛРС-Шумен имат в свой ловносторански район близо до село Ивански.

Капацитетът на волиера е за едновременно настаняване на 3000 броя птици. Той все още не е бил изпълван на 100 %, макар до миналата година в него да са се доотгеждали и птиците на съседното сдруже­ние от Каспичан. Сега ЛРС-Каспичан вече имат свой волиер.

В началото на юли, когато доотгледаните вече фазани обогатят дивата природа на стопанисваните от шумен­ските ловци територии, във волиера ще бъдат настане­ни за адаптация яребици. И тези птици са от най-малката възрастова група – 45-днев­ни.

„При тази група по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ съфинансирането е най-голямо, получаваме най-много допълнителни безплатни за нас количества птици. Вече има­ме опит в доотглеждането и виждаме постигнатите добри резултати от разселванията, които правим – имаме дивеч в ловните полета и успешен лов на пернат дивеч“, доволни са ловците.

Въпреки това, птиците, които ще бъдат разселени от ловци в ЛРС-Шумен тази година, са с 350-400 броя повече.

„Това, че птиците са повече се дъл­жи на националното програма за разселване на дивеч. Онези 30%, които от тази година се върнаха на ловците, ние още не сме ползвали. Планирали сме през следващата година да ги инвестираме в дивеч за разселване, но още не сме де­тайлизираме намеренията си. Предвиждаме и ремонт с раз­ширение на сега съществува­щия волиер, което ще повиши капацитета на съоръжението. Така ще увеличим коефициета на полезно действие на раз­селването на дивеча,“ обобщи Стоянов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ