140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

В САЩ рибари скочиха срещу морските аквакултури

Няколко браншови орга­низации на рибари подгот­виха протестно писмо, което бе изпратено до Конгреса в САЩ. Чрез него ангажира­ните в промишления рибо­лов хора изразяват неодо­брението си от подготвяния и обявен публично проект за закон, касаещ дългосрочно­то и мащабно развитие на морските аквакултури.

Според законопроекта, ще се създаде Управление на морските аквакултури в рамките на Националната служба за морски риболов (NOAA). Предвижда се со­лидно държавно финан­сиране и насърчаване на авангардни проекти, свърза­ни с развитието на морски­те аквакултури, базирани в крайбрежни води.

Рибарите обаче считат, че това неминуемо ще се отра­зи негативно на промишле­ния риболов. Аргументите им са солидни. Първо, изо­билието от садкови стопан­ства ще засегне баланса в екосистемата и крайбрежни­те води ще бъдат замърсе­ни. Освен това ще се пред­лага садкова риба с по-ниско качество, но и на по-ниски цени, за сметка на хваща­ната дива риба от морските риболовни траулери. Всичко това ще постави на сериоз­но изпитание оцеляването на морския промишлен ри­болов, а в този сектор са ан­гажирани хиляди хора.

Природозащитни органи­зации също надигнаха глас в защита интересите на рибарите и най-вече в за­щита на природата. Защото масираното присъствие на рибени ферми в океански води крие своите рискове. Да не говорим за евентуал­ни производствени аварии, при които питомна риба се озовава на свобода и така се създават реални пред­поставки за генни мутации, при последващи брачни ри­туали.

Как ще се развият нещата и дали властите ще уважатаргументите на рибарската общност, предстои да ви­дим. Но е малко вероятно да ударят спирачка по отноше­ние на амбициите на стра­ната да си гарантира рибния пазар със съвременно аква­културно производство.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ