140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Във Витоша, Верила и Плана планина дивата свиня бавно се завръща

Във Витоша, Верила и Плана планина

Във Витоша, Верила и Плана планина, където се намират голяма част от предоставе­ните за стопанисване райони на дружините от ЛРС-София-юг, дивата свиня бавно се завръща. Това отчетоха на своето общо го­дишно събрание ловците от сдружението.

Отчетен доклад за дейност­та поднесе на делегатите на общото събра­ние председателят Алеко Ди­нев. Той съобщи, че през 2023 г. членството си са заверили 1918, а тази година 1679.

Председателят адмирира добрата организация и стрикт­ното провеждане на събрани­ята в дружините от състава на сдружението. Алеко Динев отчете и рационалното из­ползване на средствата за ловностопански мероприятия. Със средства от вноската за стопанисване на дивеча ловните дружини сами са организирали и закупили не­обходимите фуражи и сол за подхранване на дивеча в труд­ните зимни месеци. Най-много – 6780 лв., са разходвани за изграждане и ремонт на хра­нилки и сеновали.

Тревожната тенденция за намаляване на пъдпъдъка и надежда за възстановяване на популацията на дива сви­ня, очерта още в отчетния доклад председателят, като се позова на данни от такса­цията. Той отправи апел към своите другари не просто да не се стрелят майки, а да не се ползват въобще женски живот­ни от вида дива свиня.

Във Витоша, Верила и Плана планина

Като се позова на данните за използ­ваните разрешителни за лов, Динев обобщи: „Няма ли пра­сета – няма и ентусиасти за лов“.

В груповия на дива свиня във Витоша, Верила и Плана планина отличниците на сдружението са ловците от ЛРД-Яребковица с 6 отстреляни диви свине. Общо издадените разрешителни за групов лов са 31, по време­то на които са отстреляни 46 броя диви свине. За сравнение през 2022 г. отстрелът на този вид животни е 21, а през 2021 г. – 124 бр.

„При хищниците отстрелът е доста висок, което е радващо“, се казва още в доклада. Дру­жините в Нови хан и Лозен по традиция са провели и някол­ко групови излета на хищници извън горския фонд след за­криването на сезона за групов лов на дива свиня. Дружините с най-голям принос в борбата с хищниците са Пасарел, По­повяне, Ярлово, Железница, Нови хан, Белчин и Бистрица.

По данни от таксацията на те­риторията на сдружението има 16 вълка, 405 лисици, 410 ча­кала, 325 диви котки, 130 бел­ки, около 400 язовци и много безстопанствени кучета.

Ръст в популацията на бла­городния елен и общо ста­билизиране на запасите на сърна отчитат още ловците от София-юг. Главните лими­тиращи фактори за емблемата на българския лов – благород­ния елен, са бракониерството и безпокойството на дивеча от работата на дърводобивни фирми, мотористи, гъбари, билкари и туристи. Ползване на този вид дивеч обаче няма и не се предвижда в обозримо­то бъдеще.

При дребния дивеч се на­блюдава загуба на стопанско­то предназначение на дивия заек. Затова ловците са ин­вестирали в разселването на фермено произведен дивеч от този вид.

Над допустимия запас е отчетен само при яре­бицата – 2485 бр.

Динев, който е член на УС на НЛРС-СЛРБ, отчете и голе­мия успех на ловната общност през 2023 г. 30-те % от таксата за стопанисване на дивеча, които преди се внасяха в дър­жавния бюджет, да остават в сдружениеята и така да се отделят повече средства за задивечаване.

През отчетния период на сдружението във фазанарията в Бистрица са доотгледани и адаптирани към местообита­нията 950 фазана. 500 от тях са заплатени със средства на сдружението, а останалите 450 са резултат от Национал­ната програма за разселване на дивеч, която работи в сис­темата на НЛРС-СЛРБ.

На своето общо събрание ловците от София-юг решиха занапред да засвидетелстват уважение и респект към дру­гарите си с най-дълъг ловен стаж и опит, като ги удостоя­ват със специално внимание, грамоти и отличителни знаци за принос в ловното движение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ