140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Врабчетата около нас намаляват

Световният ден на враб­чето е повод да си напом­ним, че врабчетата около нас намаляват, всички го за­белязваме, това отчитат и данните на БДЗП. Дали ще продължи тази тенденция и имали вероятност врабче­тата да изчезнат напълно от живота ни, зависи от всички нас. Врабчетата са люби­ми градски птици, както на много хора по света, така и у нас. Те съпътстват жи­вота на човека от 100 века. В България се срещат пет вида врабчета. Най-позна­ти са домашното, полското и испанското врабче, коитоживеят близо до хората. Световният ден на врабче­то е повод да насочим вни­манието на тези, които взе­мат решения, и на научната общност у нас за нуждата от опазване на врабчетата, да се обърне по-голямо внима­ние на биоразнообразието в градската среда.

През последните две го­дини БДЗП организира и провежда кампанията „Ние броим врабчетата“, с коя­то иска да привлече вни­манието на повече хора в цялата страна към тези малки и социални птици­те, прелитащи край нас.

Кампанията има за цел да разкрие закономерности­те в разпространението на домашното, полското и ис­панското врабче, както и да установи предпочитаните от тях места за хранене и размножаване.

През 2018 г. във второ­то издания на кампанията „Ние броим врабчетата“ бяха преброени 4071 враб­чета или с 2635 по-малко в сравнение с 2017 г., когато бяха регистрирани 6706 врабчета. И тази година ще се броят врабчетата през май, и дано да не е драс­тично намаляването им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ