140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

„Врачански Бал­кан” разселва планински кеклик

На територията на при­роден парк „Врачански Бал­кан” 48 планински кеклика стават свободни. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид.

Използ­ваната методология е чрез „Полусвободно отглеждане”. Птиците, предвидени за ос­вобождаване, предварител­но са опръстенени, а на 20 от тях са поставени специални предаватели. Проследява­нето на освободените пти­ци ще даде информация за адаптивността на отгледа­ните по този метод индивиди сред природата.

Дейности­те по възстановяването на популацията на планинския кеклик на територията на природен парк „Врачански Балкан” се осъществява от Дирекцията на парка със съ­действието на доц. Христо Михайлов и преподаватели от катедра „Ловно стопан­ство” в Лесотехнически уни­верситет – София.

Планинският кеклик е енде­мичен за Балканския полуос­тров вид. В България видът обитава силно пресечени скалисти терени в планините и предпланините, обрасли с храстова и тревна растител­ност.

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на популацията на вида, както и промени в местообитанията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ