140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

WWF и Интерпол срещу незаконната сеч

В сътрудничество с Интер­пол WWF започва работа по изграждането на мрежа от заинтересовани страни за по-ефективно противодей­ствие на престъпленията в горския сектор. В проекта се включват WWF Дунавско- Карпатска програма, WWF- Германия, Интерпол, WWF- Румъния, WWF-Франция, WWF-Белгия, WWF-ЕПО и WWF-България. Срещу престъпленията срещу околната среда законови­те мерки и санкциите не са достатъчни, затова е необ­ходимо участието на цялото общество. Целта на WWF е да превърне гражданското общество в партньор на вла­стите в борбата с незакон­ния дърводобив. Проектът включва дейности по обмен на информация, изграждане на капацитет на граждански­те организации, работещи по темите с незаконните дейности в горите, както и на отговорните държавни институции.

В Румъния, България, Словакия и Украйна про­ектът ще се съсредоточи върху незаконната сеч в рамките на ЕС и върху тран­сграничните горски престъ­пления. Според анализа на WWF относно незаконния дърводобив годишният обем на незаконната сеч в Бълга­рия достига между 1/4 и 1/3 от общия добив. Основните незаконни дейности са свър­зани с отсичане на дървета без марка, извършване на сечи без позволително, пре­возване на без съответния документ, както и манипу­лиране на количеството на добития материал. Затова са необходими обединени усилия в сектора и изграж­дането на интегрирана мре­жа за обмен на информация, завишаване на контрола и прозрачността.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ