140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Юбилеен медал и двуезична историческа книга, посветени на годишнината

монета и книга

Юбилейни медали, изсечени в Монетния двор на Българ­ската народна банка, бележат 125-ата годишнина на НЛРС- СЛРБ.

Медалите, които са 300 на брой с диаметър 36 мм са изработени от висококачест­вена двуцветна мед с покри­тие мат-гланц. В центъра на лицевата част може да бъде видян първият герб на На­ционалната ловно-стрелческа организация „Сокол”, на който личи и годината на нейното основаване – 1898. На фона на герба е изписано числото 125, отбелязващо чествания юбилей.

По периферията на лицева­та част на медала е изсечен и надсловът, под който текат честванията: „125 години, посветени на Дивия свят”. На гърба му е изобразено логото на НЛРС – СЛРБ.

Всеки медал е поставен в капсула, придружена с под­робно описание на параметри­те й, както и поводът за неговото изсичане. Медалите са предназначени за сувенирни подаръци на български и меж­дународни партньори на орга­низацията. Високото качество на изработката им придава и колекционерска стойност.

монета и книга

Двуезичното луксозно издание също е под надслов: „125 години, посветени на дивия свят”. Любопитно е, че бро­ят на страниците му е равен на броя на годините, в които Съюзът развива облика си на грижовен стопанин на диве­ча и природата на България. Богат набор от снимки и доку­менти илюстрира най-важните дати и събития от историята на организацията. Информа­цията е подбрана от дълго­годишния специалист „Музей и библиотека” на НЛРС Ан­гелина Станчева. От лявата страна на четните страници информацията е поднесена на български език, а от дясно на нечетните страници – на английски.

Съдържанието на историческата книга включва преглед на най-ва­жните исторически дати, стопанствата и дивечовъдните участъци, за които отговаря НЛРС – СЛРБ, традицията на Националните ловни събори през годините, националните трофейни изложби и българ­ските ловни трофеи със све­товно признание.

Специално място в тази книга е отде­лено и за международните контакти и партньорства на организацията през годините, спортните прояви, постижени­ята в издателската дейност и културата, както и работата с деца.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ