140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

За нас

Националното ловно-рибарско сдружение „ Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ) е Национална организация, oснована през 1898 г., която представлява интересите на повече от 120 000 организирани ловци и риболовци, членуващи в 138 ловно-рибарски сдружения в цялата страна.

НЛРС-СЛРБ е правоприемник и наследник на Ловно-стрелческа организация “Сокол” и Българския рибарски съюз, обединени през 1948 г. в единна организация. През цялото си съществуване организацията неизменно защитава принципа, че дивечът и рибата са национално богатство и всички български граждани са собственици на дивата природа.

НЛРС-СЛРБ, като природозащитна организация подкрепя лова и риболова, в съответствие с принципите на разумно и устойчиво ползване на природните ресурси; работи за поддържане на биоразнообразието в дивата фауна и ихтиофауната на страната. Грижи се за устойчивото стопанисване и опазване на дивечовите и рибни запаси, развитието на ловните и риболовни спортове и киноложкото дело, възпитава подрастващото поколение в любов към природата.

НЛРС-СЛРБ взаимодейства и сътрудничи с всички държавни и обществени институции, органи и организации, имащи отношение към опазването на българската природа и нейното дивечово и рибно богатство.
Благодарение на дейността на сдружението в българската природа се разселват фазан, яребица, тракийски кеклик, полудива патица, див заек и елен лопатар.

НЛРС-СЛРБ развива широко международно сътрудничество със сродни ловни и риболовни организации. Съучредител и пълноправен член е на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) от 1931 г., член на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) от 2000 г.ц

ЛОГО - СЛРБ