НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Име: ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Име на файла: direktiva_za_habitatite.pdf

Размер: 253 KB

Вид на файла: pdf

ЛОГО - СЛРБ