НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ръководство и състав

Органи на Националното сдружение са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

Общо събрание

Върховен ръководен орган на Националното сдружение е Общото събрание. Общото събрание се състои от делегати на всички членове, избрани и упълномощени от компетентните органи. Нормата за представителност на делегатите се определя от Управителния съвет на Националното сдружение на квотен принцип съобразно броя на членовете на сдружението в началото на мандата. Общото събрание се свиква не по-малко от веднъж годишно от Управителния съвет на Националното сдружение с писмена покана, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часа на провеждането му.

Общото събрание Избира и освобождава ръководните органи на Националното сдружение – Председател на Управителния съвет на Националното сдружение, членове на Управителния съвет и Председател и членове на Контролния съвет.

Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Националното сдружение и за членуващите в него сдружения. Решенията на Общото събрание на Националното сдружение се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а по т. 1, 4, 6, 7, 15 и 16 – с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Управителен съвет

Оперативната дейност на Националното сдружение между заседанията на общите събрания се организира и ръководи от Управителния съвет на Сдружението.

Численият състав на Управителния съвет на Националното сдружение се определя от Общото събрание, но не по-малко от единадесет членове. Членовете на Управителния съвет се избират с мандат от 4 години из между членовете на сдруженията, участващи в Националното сдружение, без ограничение в броя на мандатите.

Колективен орган за управлението на Националното сдружение е Управителният съвет, който:

  1. Представлява Националното сдружение и определя рамките на представителната власт на Председателя му;
  2. Избира заместник-председатели на Управителния съвет из между членовете му;
  3. Избира главен секретар;
  4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Националното сдружение, отчита се пред него и направлява, координира и контролира цялостната дейност на Националното сдружение между заседанията на Общите събрания;

Председателят на Управителния съвет представлява Националното сдружение пред всички държавни и местни органи на властта, ведомства, институции, учреждения, организации, юридически и физически лица и ръководи цялостната дейност на Организацията въз основа на предоставените му права от нормативните актове и Устава.

Контролен съвет

Общото събрание на Националното сдружение избира Контролен съвет в състав: председател и членове.

Контролният съвет осъществява контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на Националното сдружение. Контролният съвет може да проверява сигнали за финансови нарушения, постъпваща от членовете текуща информация относно наличния им членски състав, както и навременното внасяне на членски внос.

Контролният съвет извършва проверка на Националното сдружение, на изготвения годишен доклад за дейността на Националното сдружение, съдържащ данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Националното сдружение и постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства и финансовия резултат.

ЛОГО - СЛРБ