140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

За първи път в ЛРС-Гълъбово доотглеждат и разселват кеклици

разселване гълъбово

Яребици на 45-дневна въз­раст, доотгледани 15 дни в 8 волиера на дружинки ЛРС-Гълъбово, разселиха местните ловци в края на миналата седмица.

1 000 са дивечовите птици, които бяха доставени от производ­ственото стопанство на фир­ма „Сокол–БЛРС” в Сливен. Адаптирани и достигнали 60-дневна възраст, те обогатиха ловностопанските райони на дружините в Гълъбово със 118, с. Митьо Станев с 200, с. Обручище с 245, с. Медникарово с 135, с. Мъ­дрец с 218 и с. Средец с 84 броя яребици.

разселване гълъбово

Веднага след разселването им, в специализираните за до­отглеждане на дивечови птици волиери ловците заредиха още 800 яребици и 360 кеклици от фермата в Сливен.

За първи път в района на Гълъбово ще бъдат доотгледани и разсе­лени птици от вида тракийски кеклици.

„Преди 3 години в ловносто­панския район на дружинката в с. Помощник също са разселвани фермено произведени кеклици, но броят им е бил ограничен – не повече от 30 – обясни специа­листът по лов на сдружението в Гълъбово Георги Каменов. – Спомням, че преди 30 години около селата Мъдрец, Главан и Помощник имаше доста тракийски кеклик. Затова решихме да възродим популацията в естествените местообитания на тези атрак­тивни за лов птици. Края на юли – началото на август, ще ги разселим.”

разселване гълъбово

Той е лесовъд по образование, завършил е специализиран горски техникум в Чепеларе, но още няма самочувствието, че гълъбовското сдружение се е специализирало в доот­глеждането на малки на въз­раст птици. Затова се допитва до експерти от катедра „Ловно стопанство” в Лесотехническия университет. Консултира се с гл. ас. д-р Градамир Груйчев, който обучава студентите по дисциплината „Изкуствено раз­въждане на дивеч“.

Волиери за доотглеждане на птици от вида ловен фазан, яребица и тракийски кеклик имат дружините в Главан, Мед­никарово, Обручище, Мичо Станев, Тракия, Опан, Ястре­бово и Гълъбово.

За тази година ЛРС-Гълъ­бово има заявени и 700 фа­занови птици от стопанството на „Сдружение на ловците и риболовците – Ловно рибарско дружество Диана” – гр. Ямбол, но с помощта на Национал­ната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ ще получат общо 1260 фазана на 45-дневна възраст. И тези птици ще бъдат доотгледани и разселени.

Амбицията на ръководство­то на сдружението е да се въз­станови и популацията на див заек в 40505,5 ха. ловна площ, който местните ловци стопа­нисват в района.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ