Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.)

 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Министерският съвет определя държавната политика в областта на ловното стопанство в Република България.

(2) Министерският съвет приема Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република България по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, с която се определят целите и приоритетите в областта на организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и се изменя така:

„(3)  Държавната политика по ал. 1, включително контролът по стопанисване на дивеча, се провежда от министъра на земеделието, храните и горите, подпомаган от Изпълнителна агенция по горите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думата „осъществяване“ се заменя с „провеждане“.

 

 

 

 

 

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 4 се създава трето изречение:

„В случай, че в землището на няколко населени места е обособен един ловностопански район, в землището на всяко от населените места може да се обособи отделен ловностопански район по реда на ал. 8, т. 2.“

         2. В ал. 7 думата „между“ се заменя с „на“, а думите „правят от“ се заменят с „утвърждават със заповед на“.

         3. Създават се ал. 8, 9 и 10:

         „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите изготвя предложенията по ал. 6 и 7 въз основа на мотивирано писмено искане от:

         1. ловния съвет – за промяна на границите на ловностопанските райони на държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча и за промяна на  границите им с ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилага описание на новите граници и площи на ловностопанските райони, изготвено от лице, регистрирано за дейността изработване на ловностопански план;

          2. съответния съвет по лова към  регионална дирекция по горите – за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилагат:

а) протокол, с нотариална заверка на подписите, от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на ловностопанския район, взето с мнозинство повече от половината от членовете на дружината; при промяна на границите на два или повече съседни ловностопански района, протоколи се представят и от съответните дружини;

б) становище на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30, в чийто състав е ловната дружина; при промяна на границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят от всяко едно от сдруженията;

в) описание на новите граници и площи на ловностопанските райони, изготвено от лице, регистрирано за дейността изработване на ловностопански план.

(9) При промяна на границите на ловностопанските райони по ал. 7, сключените договори за стопанисване и ползване на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство спрямо новите граници.

(10) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

 

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Заявлението по ал. 5 съдържа:

1. мотиви за изграждане на базата;

2. капацитет и тип на оградата;

3. координатен регистър на границата на оградата;

4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, когато имотът не е държавна собственост;

5. становище от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, че оградената площ е предвидена в ловностопанския план.”

 

 

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. създава се нова точка 7 :

„7. Поддържане на допустими дивечови запаси, оптимална полова и възрастова структура на запасите, чрез селекционен отстрел.“

     1.2. досегашната т. 7 става т. 8.“

2. В ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя „и общината”.

3. В ал. 36, изречение първо думите „ноември на текущата година” се заменят с „май”, а в изречениe второ накрая се добавя „за предходната година”.

 

§ 5. В чл. 9д се правят следните допълнения:

          1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Член 9, ал. 12 не се прилага за държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”.

 

 

§ 6. В чл. 11 думите „научна и образователна дейност“ се заменят с „научноизследователска и учебна дейност“.

 

§ 7. В чл. 16, ал. 1 думите „т. 2-7” се заличават.

 

§ 8. В чл. 22, ал. 9 се създава ново изречение първо: „Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, може да се явяват на поправителен изпит през същата година.“, изречение първо става изречение второ и в него думите „изпита за придобиване право на лов” се заменят с „поправителния изпит“.

 

§ 9. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 изречение второ се заличава.

2. създава се нова ал. 2:

„(2) Лице, което е изключено от ловно сдружение въз основа на влязло в сила наказателно постановление, с което е лишено от право на ловуване, може да бъде прието за член в същото или в друго ловно сдружение след изтичането на срока на наказанието.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

 

§ 10. В чл. 29 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:

„(4) Председателят или повече от половината от членовете на дружината имат право да свикват общо събрание, на което се вземат решения, свързани с организацията и дейността и.

 (5) Решенията в дружината се вземат в присъствие на повече от половината от членовете и с обикновено мнозинство.

(6) Членовете на дружината избират председател и секретар. Председателят има право да представлява дружината.

(7) Членовете на дружината могат да упълномощават писмено свой представител при провеждане на събранието и вземане на решения, в случай че не могат да присъстват лично.“

§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

 1.  Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини на територията на съседни ловностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

 1. В ал. 2 думата „ръководи“ се заличава.
 2. В ал. 5 се създава второ изречение:

„Уставът на всяко ловно сдружение не може да противоречи на разпоредбите на настоящия закон и правилника за неговото прилагане“.

 1. В ал. 6 се създава второ изречение:

„Ловната дружина може да напуска сдружението с решение на общото събрание по чл. 29, ал. 4“.

 

§ 12. В чл. 34 се създава ал. 3:

„(3) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча, сключени с ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

 

§ 13. В чл. 36а, ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя с „и”.

 

§ 14. В чл. 36л се създава ал. 7:

„(7) Договорът по ал. 1 не се смята за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

 

 

§ 15. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Средствата от годишната вноска за стопанисване постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 и се разходват за осъществяване на дейностите по чл. 37, ал. 1 и чл. 67, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „събиране и“ се добавя „начина на“.

 

 

§ 16. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думата „база“ се добавя „до размера на препоръчителните площи, определени с правилника за прилагането на закона“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Договорите за безвъзмездно предоставяне на земеделски и горски територии – държавна собственост, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

 

§ 17. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 след думите „обект на лов“ се поставя запетая и се добавя:

„преследването, задържането, улавянето, нараняването и убиването на дивеч с кучета.“

2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. В т. 2 думата „метално“ се заличава.

2.2. Създават се т. 3 и 4:

„3. лък;

4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.”

 

§ 18. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък във всички ловностопански райони”.

 

§ 19. В чл. 54 се правят следните изменения:

 1. В алиния 1, изречение второ се изменя така:

„В зависимост от биологичното развитие на дивеча, щетите, нанесени от него и епизоотичната обстановка, министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси, ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактики, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.“

2. Алинеи 6, 7, 10 и 11 се отменят.

§ 20. Създава се нов чл. 55:

„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на произвеждане на избори и референдуми. При произвеждане на частични и нови избори забраната за ловуване се прилага само за съответния изборен район. При произвеждане на местен референдум забраната за ловуване се прилага само за съответната община, район или кметство.

 (2) Забранява се групово ловуване на дива свиня в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.

(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен туризъм.”

 

§ 21. В чл. 56 се правят следните изменения и  допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.

2. В ал. 4, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след думата „куршум” се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.

3. В ал. 5, изречение второ числото „10” се заменя с „6”, а накрая се добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“.

4. В ал. 7 след думата „кръвта” се добавя „извършване на изследвания ”, а накрая се добавя „както и упойващи вещества или стръв с такива вещества“.

5. Създават се ал. 9 и 10:

„(9) При улов на дива свиня  се забранява използването на преносими и стационарни капани, които не са в оградени площи.

(10) Алинея 9 не се прилага при улов на дива свиня с цел опресняване на кръвта на дивечовите популации, извършване на изследвания, разселване на дивеча или при епизооотична обстановка въз основа на заповед от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.  Условията и редът за издаване на заповедта се определят с правилника за прилагането на закона.”

 

§ 22. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се ал. 2:

„Ловните трофеи, добити от лицата по реда на чл. 48, ал. 2 могат да се придобиват от тях след заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерски съвет.“

 

§ 23. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 15 се отменя.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Забранява се носенето и използването на патрони, снарядени със съчми с диаметър над 6 мм, при провеждане на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие.”

 

§ 24. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 в началото се добавя „държавно предприятие“, а след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя точка и текстът до края се заличава.

 

§ 25. В чл. 66, ал. 1 след думите „нейните структури” се добавя „държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”.

 

§ 26. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „охранителни участъци” се заменят с „ловностопански райони”;

б) в т. 9 думите „охранителни участъци” се заменят с „ловностопански райони“;

2. Създават се ал. 5-11:

„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(6) Ловните сдружения по чл. 30, които имат договори за стопанисване и ползване на дивеча, сключват трудов договор за опазване и охрана на дивеча с най-малко две лица с лесовъдско образование на пълен работен ден.

(7) Ловните сдружения по чл. 30 представят копия от договорите по ал. 6 в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, придружени със заверени копия на дипломите на лицата.

(8) Ловните сдружения по чл. 30 може да сключват договори за опазване и охрана на дивеча и с юридически лица, получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност.

(9) Юридическите лица по ал. 8 трябва да имат сключени трудови договори с най-малко две лица с лесовъдско образование за всеки сключен договор с ловно сдружение, като не могат да ползват едни и същи лица  по отделните договори.“

(10) Ловните сдружения по чл. 30 уведомяват писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за договорите по ал. 8,  като прилагат копия от договорите по ал. 9 и заверени копия на дипломите на лицата. За договорите по ал. 8 се уведомява писмено и съответната регионална дирекция по горите.

(11) За наблюдение на дивеча и неговите местообитания може да се използват камери за видеонаблюдение при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.” 

 

§ 27. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „т. 3, 4 и 5“ се заменят с „т. 3 и 5“, а думите „регистрирани по Закона за частна охранителна дейност“ се заменят с „получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност“.

2. В ал. 2 думите „регистрирани по Закона за частна охранителна дейност“ се заменят с „получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност“.

 

§ 28. В чл. 76, ал. 2 след думата „продукти”  се добавя „както и за обслужващите го дейности”.

 

§ 29. Наименованието на глава седма се изменя така: „Принудителни административни мерки и административно наказателни разпоредби“.

 

§ 30. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 3 -5“.

2. Алинея 3 се изменя така:

 „(3) На лице, получило лиценз по Закона за частната охранителна дейност, което сключи договор за опазване и охрана на дивеча в нарушение на чл. 67, ал. 9, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”

 

§ 31.  В чл. 83п се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашния текст става ал. 1;

2. Създава се ал. 2:

„ (2) На лице, което  наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се налага глоба от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.“

 

§ 32. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Когато нарушението по ал. 1 е извършено” се заменят с „Който ловува”.

2. Създава се ал. 5:

         „(5) В случаите по ал. 1 и 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

 

§ 33. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се ал. 2:

         (2) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

 

§ 34. В чл. 86 се създава ал. 4:

          „(4) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок три години, а в случаите по ал. 2  се лишава и от право на ловуване за срок от три до 5 години.“

§ 35. В чл. 89 се създава ал. 3:

         „(3) В случаите по ал. 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от три до пет години.“

 

§ 36. В чл. 91а думите „овчарски и” се заличават.

 

§ 37. Член 94 се отменя.

 

§ 38. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думите „нарушенията по чл. 84“ се добавя „ал. 1 и 2“
 2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Вещите, отнети в полза на държавата, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за Националната агенция за приходите.”

(5)  Средствата по чл. 65, т. 2 – 6, използвани при ловуване в нарушение на разпоредбите на закона се отнемат в полза на държавата независимо от собствеността им и се унищожават от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, при спазване на Закона за управление на отпадъците.“

§ 39. Създава се чл. 95б:

“Чл. 95б. На лице, което наруши разпоредба на закона, извън случаите по чл. 83а – 95а, и на актовете по неговото прилагане, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

 

§ 40.  В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) При установяване на нарушения на закона и актовете по неговото прилагане може да се използват технически средства или системи по смисъла на § 1, т. 56 от Закона за горите, които заснемат или записват:

 1.  деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;

 2. извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.

 (4) Снимките, видеозаписите и разпечатките са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

2. Досегашната ал. 4 става нова ал. 5.”

 

§ 41. Създава се чл. 97 :

„Чл. 97. (1) На ловно сдружение, което стопанисва и ползва дивеча в нарушение на чл. чл. 67,  ал. 6 или ал. 8 и 9 се спира ловуването за срок до отстраняване на нарушението.

 (2) Мярката по ал. 1 се прилага със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Заповедта по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”

 

§ 42. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите 

„в Лесотехнически университет” се заличават.

         2. В т. 22 след думата „кръвта“ се добавя „изследвания“.

3. Създават се т. 34-38:

„34. „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стада или единични домашни животни извън населените места.

35. „Скитащи кучета и котки” са кучета и котки, които нямат нашийник, видима маркировка, елементи на социализация в поведението и други видими белези или знаци да са избягали или  изгубени домашни любимци.

36. „Научноизследователска дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана със създаване на нови научни знания и научни продукти в областта на ловното стопанство.

37. „Учебна дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана с обучение на студенти и специалисти в областта на ловното стопанство.

38. „Лък” е лък със сила на опън над 60 либри (27,22 кг) и скорост на изстрел над 190 fps (57,92 м/с) по данни на производителя.”

 

§ 43. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

1.

Благороден елен и елен лопатар

– мъжки

– женски

– приплоди

         

 

 

  – от 1 септември до 31 януари

  – от 1 октомври до 31 декември

  – от 1 септември до последния ден на февруари          

 

 

 

        „

2. Точка 3.2 се изменя така:

3.2.

Групов лов на дива свиня

            – от 1 октомври до

 

  31 декември

       „

3. В т. 8.1, в колона две думите „чакал извън горския фонд“ се заменят с „хищници извън горски територии“.

4. В т. 22, колона три думите „втората неделя на февруари” се заменят с „последния ден на февруари”. 

5. В т. 26, колона три думите „втората събота на август“ се заменят със „1 октомври“.

 

         ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

„§ 44. Ловните дружини, които до влизането в сила на този закон са учредили ловно сдружение без да имат общи граници помежду си, може да останат в състава на същото сдружение или да преминат в ловно сдружение, с което имат общи граници.“

 

§ 45. (1) Дивечовъдните участъци „Студен кладенец” и „Еледжик” се предоставят от съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на Национално сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват за срок 15 години.

(3) Ползването на дивеча в участъците по ал. 1 се извършва по реда на организирания ловен туризъм и за разселване на дивеч.

 

§ 46. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните обособява стопанство „Кричим” като дивечовъден участък без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6.

(2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на Националната служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.

 

§ 47.  Член 7, ал. 9 се прилага и за сключените до влизането на този закон договори за стопанисване и ползване на дивеча в ловностопанските райони.

 

§ 48. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „без мечка” се заличават.

2. Точка 2 се отменя.

 

§ 49. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, може да предоставят огнестрелното оръжие и боеприпасите за тях за ловни цели на физическо лице, ловуващо по реда на организирания ловен туризъм, след представяне на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.

(2) Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се предоставя временно за ловни цели след сключване на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползват оръжието и боеприпасите за него.

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпасите за него от обекта за съхранение до ловностопанския район при спазване на изискванията на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.

(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните.

2. В чл. 81:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпасите за него по постоянен адрес.”;

б) създава се ал. 5:

„(5) За получаване на разрешение за съхранение на служебно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал. 2;

2. декларация, че огнестрелното оръжие и боеприпасите за него ще се съхраняват при условията на чл. 98;

3. съгласие на работодателя;

4. документ за платена такса, в размер определен с тарифата по чл. 12.”;

в) досегашната ал. 4 става ал. 6.

3.В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „ал. 2-4“ се заменят с „ал. 2-6“.

 

 

§ 50. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)  се правят следните изменения и допълнения

 1. В  чл. 32 се създава нова ал. 6:

„(6) Министърът на земеделието и храните със заповедта по ал. 3 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

         2. В чл. 54а, ал. 3 думите „чл. 67, ал. 6“ се заменят с „чл. 67, ал. 3“.

 

 

        § 51. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13 и 15 от 23.02.2016 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 274 се създават ал. 4:

„(4) Изготвените по реда на чл. 200, ал. 1, т. 4 снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

         2. В допълнителната разпоредба се създава т. 56:

 „56. „Технически средства и системи” са уреди, извършващи видеозаписи, снимки, работещи самостоятелно или взаимно свързани, които заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни – трайно прикрепени към сграда, земя или друга повърхност;

б) мобилни – преносими, прикрепени към превозно средство или временно разположени към земна или друга повърхност.”

 

 

 

 

 

 

§ 52. В двегодишен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Стратегията за развитие на ловното стопанство в Република България.

§ 53. Параграф 15 влиза в сила от 1 януари 2019 г.

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ