Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Започна представянето из страната на „Помагало на ловеца. Птици”

Помагало за ловеца. Птици

Голям интерес и търсене на мини полевия определител „Помагало за ловеца. Птици.” има сред членовете на ловни­те дружинки с страната.

Това отчита екип от експерти на НЛРС-СЛРБ стартирал кам­панията по представянето на помагалото. Информацион­ните кампании започнаха от Силистра и София, а в събо­та се проведе и във Велико Търново.

Помагало за ловеца. Птици

„Започнахме с представя­нето от Силистра. Там се съ­браха близо 50 наши приятели ловци, които бяха представи­тели на повечето дружинки в състава на „Ловно-рибарско дружество „Сокол-1 Сили­стра” гр. Силистра. Запоз­нахме ги в детайли с проект „Подсигуряване възстановя­ването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE forFalcons) по Договор за финансиране LIFE20 NAT/BG/001162, който националната ловна органи­зация изпълнява в партньор­ство с БДЗП – обясни екс­пертът „Биоразнообразие” в проекта и експерт „Любител­ски риболов и спортносъс­тезателни мероприятия” в НЛРС-СЛРБ Любом­ир Стефанов.

Помагало за ловеца. Птици

–  Попълнени бяха много въпросници за ловните практики в България, които са анонимни и целят да дадат точна кантина на актуалната ловна среда у нас. Въпросите са 20 и отговорите им дават информация дали ловците са ставали свидетели на не­регламентирани ловни прак­тики. Представено бе и пома­галото и напълно безплатно бяха раздадени екземпляри от хартиеното издание, като бе обяснено как от сайта на НЛРС-СЛРБ то може да бъде свалено като PDF и всеки ловец да го има на телефо­на си. На сайта SLRB.BG с препратка към сайта на про­екта „Живот за сокола” има и специален QR-код, който при сканиране отваря on-line из­данието.

Интересът е наистина се­риозен – много от председа­телите на дружинки пожелаха екземпляри от помагалото, за да ги раздадат на свои колеги ловци от дружинката, нямали възможност да присъстват лично на нашата среща за представянето.”

Помагало за ловеца. Птици

В изданието на „Помагало на ловеца. Птици”, което е отпе­чатано в практичен джобен формат, са представени всички видове , хищни птици,, както и начини­те за разпознаването им в природата и отличаването им от защитените и забране­ни за ловуване видове. Във втората част са представе­ни защитените и забранени за ловуване видове хищни птици, какво ги отличава от разрешените за лов видове и какви санкции предвижда законът, ако бъде убита такава птица.

Помагалото съдържа информация и за периодите на размножаване и миграция. Изданието е добре илюстри­рано с най-важните белези, които отличават всяка една птица.

„Искам да изкажа специал­ни благодарности на г-н Вик­тор Василев от Шумен, който изготви изящни илюстрации за част от видове птици, вклю­чени в “Определителя за ло­вци” – каза Мария Кубадинска, която е координатор на проек­та „Живот за сокола” и юрист­консулт на НЛРС-СЛРБ.

В края на помагалото са оп­исани всички ловни периоди, в които съответният дивеч, обект на лов, е разрешен за ловуване. Има и полезни кон­такти в случай, че ловецът открие ранено или отстреля­но животно от защитен вид.

Представянето на „Пома­гало за ловеца. Птици.” ще продължи през септември със срещи с ловците от сдру­женията Бургас, Дупница и Асеновград. Информацион­ната кампании ще обхване местата, които ловният сокол обитава или през които само преминава на територията на нашата страна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ