Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Започна проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите

брадатия лешояд

На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд – символа на българ­ската природозащита в Бъл­гария и на Балканския полу­остров.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22- NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 парт­ньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фа­уна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно дър­жавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на ле­шоядите (VCF) от Нидерлан­дия и Milvus group от Румъния.

Брадатите лешояди за ос­вобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножи­телната програма на затворе­но за брадатият лешояд.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брада­тият лешояд в България и на Балканите и да завърши ре­интродукцията на черния ле­шояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ