140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Заради нов вид мащерка – Местност край с. Сладун става защитена

мащерка сладун

Регионалната инспекция по околната среда и водите — Хасково, трябва да впише новата защитена територия в кадастралните карти и ре­гистри на землището на сви­ленградското село Сладун. Местността е обявена за за­щитена със заповед на ми­нистъра на околната среда и водите Борислав Сандов.

В нейната територия с площ над 1700 декара се откриват находища на два анатолийски вида расте­ния – Азнавурова мащерка u Хаускнехтово звездиче. Азнавуровата мащерка е вписана в приложение 1 на Бернската конвенция, заяви д-р Стоян Стоянов от Инсти­тута по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

В границите на защитена­та местност край с. Сладун се забранява промяна в предназначение­то и начинът на трайно полз­ване на земята, строител­ство и прокарване на нови пътища, внасяне на немест­ни видове и проучване и до­бив на подземни богатства.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ