140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Завишават критериите за съдържание на живак у рибите

риби живак

Влизат в сила промени в Европейския регламент за максимални нива на живак у рибите. Допустимата концен­трация на опасния метал се намалява до различни стой­ности при различните риби. Новите пределни норми са обявени в специална наред­ба, обнародвана на 5 май.

Уточнява се, че рибните продукти, предмет на насто­ящия регламент, имат дълъг срок на годност и затова е предвиден преходен период, през който те ще бъдат до­пускани на пазара без да се налагат санкции, ако не от­говарят на новите завишени изисквания за безопасност.

През последните години все повече се говори за висо­ко наличие на живак у риби, хващани в Световния океан. По принцип живакът се сре­ща в околната среда, но в ес­тествен вид той не предста­влява опасност за човешкия организъм. Проблемът идва от използването на големи количества живак при човеш­ка дейност, който се отделя в околната среда и става замърсител на водните ба­сейни. Попаднало във водна среда токсичното вещество се поглъща от рибите и така застрашава човешкия ор­ганизъм при консумация на замърсена риба.

Учените често правят из­следвания на рибите в това отношение. Дори са изготви­ли класация на потенциално опасните, при които концен­трацията на живак е най-го­ляма и препоръчват да се избягват като храна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ