140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Жалба на ЛРС-Оряхово до Европейската комисия

Уважаеми Г-н Председател на ЕК, Уважаеми Комисари,
С вяра и надежда в Европейските институции и без да използваме строгия бюрократичен език за комуникация, с голяма грижа и много болка уведомяваме ЕК за действията и бездействията на българските официални власти по отношение на системното унищожаване на природните ресурси – почви, води, растителност, гори, въздух и дивеч в района на функциониране на нашето сдружение – общините – Оряхово, Мизия, Козлодуй и Хайредин във Врачанска област.
В нашето сдружение членуват 1 170 правоспособни ловци и е от най-многобройните в България. Ползваната ловна територия е изключително разнообразна с местообитания на ценен дивеч – природно богатство на България и Европейския съюз. В същото време от години наред, а за жалост най-много след 2007 г., от когато в България действа Общата селскостопанска политика на подпомагане на земеделските производители, по различни схеми в землищата на областта се провежда системно унищожаване на дивеча чрез безконтролна употреба на препарати за растителна защита, механични обработки и масово умишлено опалване на земеделски площи след жътва на едногодишни култури. Тези действия се извършват от ползвателите и собствениците на земеделски земи пред трайно затворените „очи” на множеството контролни държавни органи най-вече в сферата на земеделието, горското стопанство и екологията. Земеделските производители получават финансово подпомагане, включително с пари на европейските данъкоплатци, да унищожават природните ресурси с цел все по-големи директни печалби и се чувстват спокойни и безнаказано действат в условията, създадени им от българската администрация. Пренебрегват се системно всички национални и общноствени норми и правила за земеделско ползване и експлоатиране на природни ресурси. Популациите на птици – местни и прелетни, е намаляла драстично, местообитанията на дребни бозайници са в голямата си част унищожени в резултат на пожари и безконтролно третиране на площите с химикали, включително от въздуха. Случаите са много и разнообразни и за всички тях сме уведомявали многократно българските държавни и местни власти със сигнали на тел. 112, когато има пряка опасност, включително за живота и имуществото на хора, и с множество писма, които ще ви предоставим. Не ни е известен случай на приложени от Министерство на земеделието и храните и техни служби или други национални инспекции на санкции във връзка с получаваните субсидии от земеделски производители. Намираме, че действията на лицата, извършващи умишлени палежи и друго унищожаване на местообитания е криминално деяние, включително и на тези, които облечени във власт търпят или директно насърчават недобросъвестното отношение към природата с цел извличане на още и още печалби.
В резултат на описаното по-горе и поради липсата на конкретни административни действия и мълчание на националните институции за прилагането на действащото българско и общностно право, в нашата задружна общност има голямо разочарование, основателен гняв и решимост да защитим природата, чиито блага умерено и с разум са ползвали дедите, бащите ни и ние и искаме да завещаем на своите деца. За нас целите на Общата селскостопанска политика на ЕС в България са умишлено провалени и се надяваме това да бъде осъзнато и срещу администрацията в България да се извърши цялостно разследване и проверка. Нашите членове са твърдо решени да спрат плащанията, които правят постоянно в полза на държавата за ползване на дивеч, който вече не съществува или е мигрирал от териториите ни, както и да не се подчиняват на незаконосъобразните и абсурдни нареждания на земеделската и горска администрация, която се опитва да прехвърли отговорностите си на ловната общност. Разполагаме с множество кореспонденция с т.н. национални институции, от която е видна тяхната престъпна за нас и бъдещите поколения безотговорност и колаборация с т.н. латифундиста в българското земеделие и горско стопанство. Желаем да проведем прозрачна и обективна комуникация със службите на ЕК с цел да си върнем надеждата, че проблемите имат своето решение, включително чрез институционална принуда на българските власти, за да бъдат приложени националните и общностни норми и правила. Конкретните нарушения на местните закони и европейски директиви и решения са толкова много, че би натоварило съдържанието на това съобщение неимоверно, а вашата експертиза за такова проучване е достатъчна.
Комисията може свободно да разкрие нашата легитимация в контактите си с властите в България, тъй като ни сме учредени и действаме в обществана полза и защитаваме публичен интерес.

 

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ